Reklamacje

Chcemy poznać Twoją opinię o naszych produktach i usługach.
Cenimy wszystkie Twoje uwagi.

Obsługa reklamacji

Jak złożyć reklamację?

Jeśli masz zastrzeżenia odnośnie naszych usług, złóż reklamację w wygodnej dla siebie formie:

elektronicznej na adres: reklamacje@corp.bnpparibas.com

telefonicznie pod numerem: 22 566 96 88

pisemnie – na adres:

BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.
Zespół Reklamacji
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa

 • ustnie do protokołu lub pisemnie w jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej naszych Klientów.

 Umieść w zgłoszeniu informacje, które ułatwią nam analizę Twojej reklamacji:

 • numer Regon lub NIP,
 • numer umowy,
 • dokładny opis zdarzenia i problem, którego dotyczy reklamacja,
 • Twoje oczekiwania związane z tą sytuacją.

Odpowiedź na reklamację

Dbamy o to, aby rozpatrywać reklamacje w najkrótszym możliwym terminie. Odpowiedzi udzielimy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedzi na reklamacje udzielamy w formie pisemnej, ale na Twój wniosek możemy ją wysłać na adres e-mail wskazany przez Ciebie.

W skomplikowanych przypadkach, które uniemożliwią nam udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie poinformujemy Cię o:

 • przyczynie opóźnienia,
 • okolicznościach, które musimy ustalić do rozpatrzenia sprawy,
 • przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

Termin udzielenia odpowiedzi nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji rozpatrywanej zgodnie z „Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej”.

Odwołanie od odpowiedzi na reklamację

1.

Jeśli nasza odpowiedź nie spełniła Twoich oczekiwań, możesz złożyć odwołanie od udzielonej odpowiedzi:

BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.,
ul. Grzybowska 78,
00-844 Warszawa.

2.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą decyzją, możesz wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem:

 • o interwencję, 
 • o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego,

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.rf.gov.pl.

3.

Zawsze możesz wystąpić z powództwem przeciwko BNP Paribas Leasing Services sp. z o.o. do właściwego sądu powszechnego:

 • Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie (roszczenie do 75 000 zł),
 • Sąd Okręgowy w Warszawie (roszczenie powyżej 75 000 zł.),
 • właściwy sąd rejonowy lub okręgowy, w którego okręgu znajduje oddział naszej Spółki  – jeśli roszczenie jest związane z działalnością oddziału, albo
 • właściwy sąd rejonowy lub okręgowy miejsca wykonania umowy – jeśli powództwo dotyczy zawarcia umowy, ustalenia jej treści, zmiany umowy, ustalenia istnienia umowy, wykonania umowy, rozwiązania lub unieważnienia umowy, odszkodowania z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Jeśli sprawa ma charakter gospodarczy (w rozumieniu art. 458 2 kodeksu postępowania cywilnego) i chcesz żeby była rozpatrywana w tym trybie, sądem właściwym miejscowo dla siedziby BNP Paribas Leasing Services sp. z o.o. jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (wydział gospodarczy)  lub Sąd Okręgowy w Warszawie (wydział gospodarczy), w zależności od wartości roszczenia (poniżej lub powyżej 75 000 zł).

Jeśli sprawa może zostać rozpoznana w elektronicznym postępowaniu upominawczym (art. 505 28 – 505 39  kodeksu postępowania cywilnego), sądem właściwym miejscowo do jej rozpoznania jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie (VI Wydział Cywilny)

O wyborze sądu mówią art. 15–46 kodeksu postępowania cywilnego.