Finansowanie profesjonalnego sprzętu

Stale pracujemy nad rozwojem biznesu. Dostarczamy takie rozwiązania, aby nasi klienci mogli jak lepiej rozwijać swoją sieć sprzedaży.

Korzyści płynące z naszych rozwiązań:

 •  szybka decyzja kredytowa;
 •  proste procedury – minimum formalności;
 •  bardzo elastyczna struktura finansowania;
 •  możliwość realizacji planów inwestycyjnych przy ograniczonym zaangażowaniu środków własnych;
 •  uwolnienie środków Klienta zamrożonych w aktywach;
 •  optymalizacja podatkowa (tarcza podatkowa);
 •  atrakcyjne warunki ubezpieczenia;
 •  wysoka specjalizacja i ogromne doświadczenie naszych pracowników.

Nasze produkty finansowe:

Pożyczka
 •  Możliwość finansowania VATu.
Pożyczka pod dotacje EU
 •  Produkt przeznaczony dla podmiotów posiadających dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
Leasing operacyjny
 • Odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez Finansującego.
 • Korzystający zalicza całość opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu.
 • Umowa zawarta na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, albo co najmniej na 10 lat w przypadku budynków.
 • Suma opłat ustalonych w podstawowym okresie leasingu łącznie z ceną, po której Korzystający ma prawo nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu okresu leasingu, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.
 • Jest traktowany wyłącznie, jako świadczenie usług, dla którego obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania części lub całości zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności.
Leasing finansowy
 •  Odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez Korzystającego, który zalicza do kosztów uzyskania przychodów część odsetkową opłat leasingowych.
 •  Umowa zawarta na czas oznaczony.
 •  Suma opłat ustalonych w podstawowym okresie leasingu łącznie z ceną, po której Korzystający ma prawo nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu okresu leasingu odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.
 •  Jest traktowany na równi z dostawą środka trwałego. Oznacza to, że w leasingu finansowym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania przedmiotu leasingu, czyli VAT naliczany jest z góry od całej kwoty rat leasingowych za cały okres trwania leasingu i wartości końcowej. Podatek VAT jest płacony przez Korzystającego na rzecz Finansującego i podlega zwrotowi z urzędu skarbowego na podstawie przepisów dotyczących nabycia towarów lub usług.
Leasing zwrotny
 •  Szczególny rodzaj leasingu – Leasingodawca kupuje dobro inwestycyjne od przyszłego Leasingobiorcy/Korzystającego, a następnie oddaje mu je do użytkowania, pobierania pożytków.
 •  Korzystający zobowiązuje się do uiszczania rat leasingowych na rzecz nowego właściciela.
 •  Dzięki tej formie leasingu następuje uwolnienie zamrożonego kapitału, który można wykorzystać na finansowanie innych inwestycji.
 •  Może to być leasing finansowy lub leasing operacyjny.
Linia leasingowa
 •  W ramach przyznanej linii leasingowej Klient może w dowolnym czasie obejmującym termin obowiązywania limitu delegować realizowanie zakupów konkretnych środków trwałych.
 •  Limit przyznawany jest na większa kwotę (tzn. zakładaną sumę wartości urządzeń do sfinansowania w ciągu 6 miesięcy lub roku) jest ważny przez rok lub 6 miesięcy.
 •  Analiza dokonywana jest tylko raz (dla jednego limitu), do przyznania limitu. Później, gdy otrzymujemy kolejne faktury (których suma wartości mieści się w przyznanym limicie) dot. sprzętu, który ma zostać sfinansowany, przygotowujemy umowy leasingowe i inne niezbędne dokumenty oraz płacimy za sprzęt bez kolejnych analiz.