Finansowanie IT, sprzętu medycznego i drukującego

Jesteś producentem lub dostawcą profesjonalnego sprzętu IT, oprogramowania, sprzętu medycznego, drukującego, telekomunikacyjnego lub audiowizualnego?

Chcesz rozwijać swoją sprzedaż poprzez ofertę rozwiązań finansowych dla swoich klientów?

Nasz dedykowany zespół ekspertów wypracuje razem z Tobą rozwiązania, które przyczynią się do rozwoju Twojego biznesu.

Korzyści płynące z naszych rozwiązań:

 •  Zespół specjalistów dla każdego rodzaju sprzętu, którzy rozumieją specyfikę sektora i wyzwań z niego płynących.
 •  Szeroka oferta produktów finansowych.
 •  Produkty zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi i podatkowymi.
 •  Kontrakty finansowe pod marką BNP Paribas Leasing Solutions lub pod własną marką.
 •  „Vendor Academy” (dostępny już wkrótce) – program treningowy dedykowany dla przedstawicieli handlowych, dotyczący produktów leasingowych. Twój zespół sprzedaży zdobędzie dogłębną wiedzę w zakresie produktów oraz usług jakie oferujemy, którą będą mogli wykorzystać w relacjach z klientami.

Produkty

BNP Paribas Leasing Solutions rozwinął szeroką gamę produktów i usług, aby w pełni spełnić oczekiwania naszych Partnerów:

Pożyczka

 •  Możliwość finansowania VATu.

Pożyczka pod dotacje EU

 •  Produkt przeznaczony dla podmiotów posiadających dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Leasing operacyjny

 •  Odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez Finansującego.
 •  Korzystający zalicza całość opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu.
 •  Umowa zawarta na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, albo co najmniej na 10 lat w przypadku budynków.
 •  Suma opłat ustalonych w podstawowym okresie leasingu łącznie z ceną, po której Korzystający ma prawo nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu okresu leasingu, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.
 •  Jest traktowany wyłącznie, jako świadczenie usług, dla którego obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania części lub całości zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności.

Kluczowe dane

50 lat partnerstwa z wiodącymi producentami sprzętu rolniczego oraz od 2010 roku światowy lider finansowania maszyn rolniczych w Polsce.

Lease offers

Finansowanie stocku dla Dealerów

Leasing finansowy

 •  Odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez Korzystającego, który zalicza do kosztów uzyskania przychodów część odsetkową opłat leasingowych.
 •  Umowa zawarta na czas oznaczony.
 •  Suma opłat ustalonych w podstawowym okresie leasingu łącznie z ceną, po której Korzystający ma prawo nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu okresu leasingu odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.
 •  Jest traktowany na równi z dostawą środka trwałego. Oznacza to, że w leasingu finansowym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania przedmiotu leasingu, czyli VAT naliczany jest z góry od całej kwoty rat leasingowych za cały okres trwania leasingu i wartości końcowej. Podatek VAT jest płacony przez Korzystającego na rzecz Finansującego i podlega zwrotowi z urzędu skarbowego na podstawie przepisów dotyczących nabycia towarów lub usług.

Leasing zwrotny

 •  Szczególny rodzaj leasingu – Leasingodawca kupuje dobro inwestycyjne od przyszłego leasingobiorcy/Korzystającego, a następnie oddaje mu je do użytkowania, pobierania pożytków.
 •  Korzystający zobowiązuje się do uiszczania rat leasingowych na rzecz nowego właściciela.
 •  Dzięki tej formie leasingu następuje uwolnienie zamrożonego kapitału, który można wykorzystać na finansowanie innych inwestycji.
 • Może to być leasing finansowy lub leasing operacyjny.

Linia leasingowa

 •  W ramach przyznanej linii leasingowej Klient może w dowolnym czasie obejmującym  termin obowiązywania limitu delegować realizowanie zakupów konkretnych środków trwałych.
 •  Limit przyznawany jest na większą kwotę (tzn. zakładaną sumę wartości urządzeń do sfinansowania w ciągu 6 miesięcy lub roku) jest ważny przez rok lub 6 miesięcy.
 •  Analiza dokonywana jest tylko raz (dla jednego limitu), do przyznania limitu. Później, gdy otrzymujemy kolejne faktury (których suma wartości mieści się w przyznanym, limicie) dot. sprzętu, który ma zostać sfinansowany, przygotowujemy umowy leasingowe i inne niezbędne dokumenty oraz płacimy za sprzęt bez kolejnych analiz.

Ubezpieczenie aktywów

 •  To jest komplementarny serwis zapewniający ubezpieczenie dla leasingowanych przedmiotów.
 •  W przypadku szkody całkowitej na przedmiocie, wypłacana jest rekompensata, pozwalająca na pokrycie salda niespłaconego kapitału.
 •  W przypadku częściowej straty (opcjonalnej), odszkodowanie pokrywa koszt naprawy.