Ubezpieczenia komunikacyjne

ZASADY LIKWIDACJI SZKÓD CZĘŚCIOWYCH

Umowy importerskie KIA/Hyundai/Opel/Ford

W przypadku Leasingobiorców/Pożyczkobiorców którzy nabyli samochód w autoryzowanej sieci dealerskiej KIA/Hyundai/OPEL/Ford, naprawa pojazdu winna się odbyć wyłącznie w stacji ASO właściwej marki.

Szkodę należy zgłosić niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń zgodnie z warunkami ubezpieczenia i uzyskać nadany numer szkody.

Następnie szkodę należy zgłosić poprzez formularz zgłoszenia szkody komunikacyjnej do Finansującego w celu uzyskania zgody i upoważnienia dla serwisu do odbioru odszkodowania za wykonaną naprawę pojazdu.

Formularz zgłoszenia szkody, który należy uzupełnić znajduje się w poniższym linku:

Pozostałe umowy

W przypadku pozostałych umów Finansujący rekomenduje naprawę pojazdu w partnerskiej sieci serwisów. Lista rekomendowanych serwisów z sieci partnerskiej dostępna jest po przejściu do formularza zgłoszenia szkody.

Korzyści wynikające ze skorzystania z partnerskiej sieci serwisów:

 • Na cały okres naprawy przysługiwać będzie bezpłatny samochód zastępczy,
 • Serwis przejmuje zgłoszenie szkody do Zakładu Ubezpieczeń,
 • Serwis kompletuje dokumentację niezbędną do likwidacji szkody,
 • Serwis zorganizuje oględziny pojazdu,
 • Serwis rozliczy szkodę z Zakładem Ubezpieczeń.

Wybór rekomendowanego serwisu będzie można dokonać podczas wypełniania Formularza Zgłoszenia Szkody.

W przypadku naprawy pojazdu poza rekomendowaną siecią naprawczą, szkodę należy zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń zgodnie z warunkami ubezpieczenia i uzyskać nadany numer szkody.

Szkodę należy zgłosić poprzez formularz zgłoszenia szkody komunikacyjnej do Finansującego w celu uzyskania zgody i upoważnienia dla serwisu do odbioru odszkodowania za wykonaną naprawę pojazdu.

Formularz zgłoszenia szkody, który należy uzupełnić znajduje się w poniższym linku:

Upoważnienie do odbioru odszkodowania na wskazany serwis wystawiane jest przez Finansującego po uzupełnieniu i przekazaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia szkody.

Wypłata odszkodowania od Ubezpieczyciela możliwa jest tylko i wyłącznie po przedstawieniu w Zakładzie Ubezpieczeń faktur za dokonaną naprawę.

Faktura za naprawę wystawiana jest przez serwis na Leasingobiorcę/Pożyczkobiorcę.

W przypadku wpływu odszkodowania na konto Finansującego zwrot odszkodowania na konto serwisu możliwy będzie po przesłaniu przez Leasingobiorcę/Pożyczkobiorcę  lub Serwis faktury za naprawę pojazdu oraz decyzji wypłaty. 

Na prośbę Leasingobiorcy/Pożyczkobiorcy wydawana jest cesja przelewu wierzytelności do dochodzenia roszczeń od Ubezpieczyciela. 

W przypadku powzięcia informacji o kwalifikacji szkody jako całkowita, dokumentację otrzymaną od ubezpieczyciela należy bezzwłocznie przesłać na adres szkody@bnpparibas.com. W tytule maila prosimy o wpisanie „SZKODA CAŁKOWITA”.

ZASADY LIKWIDACJI SZKÓD CAŁKOWITYCH

Szkoda częściowa, może zostać zakwalifikowana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe jako szkoda całkowita, w przypadku gdy naprawa pojazd jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Po powzięciu informacji, że szkoda została zakwalifikowana jako całkowita, należy niezwłocznie przesłać informację oraz dokumenty drogą elektroniczną do Finansującego.

Otrzymaną decyzję Ubezpieczyciela, wyliczenie szkody całkowitej, wyliczenie wartości pojazdu, wyliczenie wartości pozostałości, należy przesłać na adres:

 • szkody@bnpparibas.com

W zgłoszeniu szkody całkowitej, prosimy o wskazanie adresu postoju uszkodzonego pojazdu oraz informację gdzie znajdują się nw. dokumenty:

 • dowód rejestracyjny (w przypadku zatrzymania dowodu- pokwitowanie zatrzymania dowodu przez policję)
 • aktualne potwierdzenie OC
 • 2 komplety kluczyków
 • książka serwisowa
 • instrukcje obsługi
 • dokumentacja od instalacji gazowej
 • karta pojazdu (jeśli została wydana)

Dokumenty i informacje wskazane powyżej użytkownik przedmiotowego pojazdu jest zobligowany dostarczyć do Finansującego.

Odszkodowanie zostanie przekazane przez Ubezpieczyciela na konto Finansującego.

ZASADY LIKWIDACJI SZKÓD KRADZIEŻOWYCH

Kradzież należy zgłosić niezwłocznie na policję i uzyskać potwierdzenie zgłoszenia kradzieży.

Szkodę należy zgłosić niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń zgodnie z warunkami ubezpieczenia i uzyskać nadany numer szkody.

Po zgłoszeniu kradzieży na policję oraz do ubezpieczyciela, szkodę należy zgłosić do Finansującego na adres:

 • szkody@bnpparibas.com

W przypadku otrzymania oryginału pisma z prokuratury dotyczącego umorzenia dochodzenia, prosimy o przesłanie niezwłocznie informacji na adres:

 • szkody@bnpparibas.com

Odszkodowanie zostanie przekazane przez Ubezpieczyciela na rachunek Finansujacego.

Ostateczne rozliczenie szkody kradzieżowej oraz umowy leasingowej zgodnie Ogólnymi Warunkami Umów Leasingu nastąpi po otrzymaniu pełnego należnego odszkodowania od Ubezpieczyciela.

PODATEK VAT

Szkoda likwidowana z polisy AC:

Naprawa pojazdu pokrywana z ubezpieczenia AC – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w kwocie netto lub brutto (z VAT) w zależności od tego, od jakiej wartości był ubezpieczony pojazd. Jeżeli ubezpieczyciel wypłaca kwotę netto, obowiązek zapłaty VAT leży po stronie Leasingobiorcy/Pożyczkobiorcy. 

Szkoda likwidowana z polisy OC:

W przypadku naprawy pojazdu pokrywanej z ubezpieczenia OC sprawcy, możliwe są dwa przypadki:

Leasingobiorca/Pożyczkobiorca jest płatnikiem podatku VAT – w tym przypadku Leasingobiorca jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT.

Leasingobiorca/Pożyczkobiorca NIE jest płatnikiem podatku VAT – w tym przypadku podatek VAT zostanie zapłacony przez Finansującego na podstawie faktury za naprawę wystawionej na Finansującego (co stanowi wyjątek od generalnej zasady opisanej w ogólnych zasadach likwidacji szkód częściowych). Przejęcie kwoty podatku VAT możliwe jest pod warunkiem przekazania przez Korzystającego podpisanego Porozumienia. Wzór porozumienia znajduje się w poniższym linku.