Ubezpieczenia komunikacyjne

Likwidacja szkód:

W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej mają Państwo możliwość skorzystania z całodobowej infolinii, które udzieli Państwu niezbędnej pomocy.

INFOLINIA 24h: +48 22 458 56 13

Działania, jakie należy podjąć w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej:

1. W przypadku kolizji należy zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku.

2. Jeśli są ofiary w ludziach należy zadbać o udzielenie pomocy lekarskiej poszkodowanym.

3. Należy powiadomić policję jeżeli:

  •  doszło do wypadku z ofiarami w ludziach;
  •  doszło do popełnienia przestępstwa;
  •  doszło do poważnego uszkodzenia pojazdu lub szkody całkowitej;
  •  uczestnicy kolizji nie mogą dojść do porozumienia co do winy.

4. Zgłoszenie szkody do Towarzystwa Ubezpieczeń (wymagana kopia polisy ubezpieczeniowej).

a) Jeżeli szkoda będzie likwidowana z ubezpieczenia Auto Casco zawartego za pośrednictwem Leasingodawcy:

Infolinia PZU S.A. – 0801 102 102 (z terytorium RP) lub (+48) (22) 566 55 55 (z zagranicy)

Infolinia Hestia Kontakt – 0801 107 107 (z terytorium RP) lub (+48) (58) 555 55 55 (z zagranicy)

Centrum Alarmowe WARTA – 0801 308 308 (z terytorium RP) lub (+48) 502 308 308 (z zagranicy)

Infolinia Compensa – 801 120 000 (z terytorium RP) lub (+48) 22 501 61 00 (z zagranicy)

Szkodę należy zgłosić w ciągu 3 dni od zdarzenia.

b) Jeżeli szkoda będzie likwidowana z ubezpieczenia Auto Casco spoza oferty BNP Paribas Leasing Solutions należy postępować zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń.

c) Jeżeli szkoda będzie likwidowana z polisy OC sprawcy zdarzenia należy poinformować Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które wystawiło polisę.

5. Po zgłoszeniu szkody należy wypełnić wniosek o upoważnienie (do pobrania) oraz przesłać do BNP Paribas Leasing Solutions na adres: szkody@bnpparibas.com

Na podstawie przesłanego wniosku leasingodawca wystawi upoważnienie do wypłaty odszkodowania, które należy przekazać do Towarzystwa Ubezpieczeń.

Zakres ubezpieczenia:

Oferujemy Państwu ubezpieczenia indywidualne, ubezpieczenia flotowe oraz obsługę likwidacji szkód w następujących liniach ubezpieczeń:

Odpowiedzialność cywilna

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych o, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami).

Autocasco

Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym podlegające – stosownie do przepisów prawa o ruchu drogowym – rejestracji na terenie RP. Ubezpieczeniem objęte są szkody będące następstwem zdarzeń polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu albo utracie przedmiotu ubezpieczenia.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie to obejmuje świadczenie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków lub świadczenie z tytułu śmierci użytkownika pojazdu wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zielona Karta

Zakres terytorialny: Rzeczypospolita Polska oraz państwa, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Wielostronnego Porozumienia (systemu Zielonej Karty).

Zielona Karta obejmuje ochroną szkody spowodowane w państwach objętych Porozumieniem. Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami danego państwa, nie niżej niż sumy określone Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych o, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami.

Assistance

W ramach ubezpieczenia Assistance objęte mogą zostać m.in. koszty holowania i zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu, parkingu i innych świadczeń związanych z unieruchomieniem pojazdu mechanicznego.

Przedmiot ubezpieczenia:

Samochody osobowe, terenowe, dostawcze i ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, motocykle, autobusy, pojazdy specjalne.

Wznowienie ubezpieczenia:

Jeżeli skorzystasz z oferty ubezpieczeń komunikacyjnych BNP Paribas Leasing Solutions na miesiąc przed zakończeniem rocznego okresu ubezpieczenia otrzymasz kwestionariusz ubezpieczeniowy z propozycją ubezpieczenia w kilku wariantach, obejmujących porównanie ofert towarzystw ubezpieczeniowych. Po dokonaniu wyboru wystawimy i wyślemy wznowioną polisę na kolejny rok.