Ubezpieczenie Agro

Likwidacja szkód

W przypadku zaistnienia szkody Agro mają Państwo możliwość skorzystania z całodobowej infolinii, które udzieli Państwu niezbędnej pomocy.

INFOLINIA 24h: +48 22 458 56 13

Działania, jakie należy podjąć w przypadku zaistnienia szkody Agro:
1. W przypadku kolizji należy zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku.
2. Jeśli są ofiary w ludziach należy zadbać o udzielenie pomocy lekarskiej poszkodowanym.
3. Należy powiadomić policję jeżeli:

a) doszło do wypadku z ofiarami w ludziach;
b) doszło do popełnienia przestępstwa;
c) doszło do poważnego uszkodzenia pojazdu lub szkody całkowitej;
d) uczestnicy kolizji nie mogą dojść do porozumienia co do winy.

Masz pytanie ?

4. Zgłoszenie szkody do Towarzystwa Ubezpieczeń (wymagana kopia polisy ubezpieczeniowej).

a) Jeżeli szkoda będzie likwidowana z ubezpieczenia Agro Casco zawartego za pośrednictwem Leasingodawcy:

CONCORDIA POLSKA TUW:
szkody.poznan@concordiaubezpieczenia.pl
TEL.: 61 858 48 08 lub 61 858 48 65

Adres leasingodawcy dedykowany do zgłoszenia szkody: szkody.agro@willistowerswatson.com

Szkodę należy zgłosić w ciągu 3 dni od zdarzenia.

5. Po zgłoszeniu szkody (uzyskaniu numeru zgłoszenia) do CONCORDIA POLSKA TUW należy: uzupełnić wymaganą przez Ubezpieczyciela dokumentację w postaci: druków zgłoszenia, kopii dowodu rejestracyjnego (przy sprzętach rejestrowalnych), kopii uprawnień do kierowania maszyną / istnieje również możliwość przekazania całej dokumentacji rzeczoznawcy podczas oględzin.

 1. b) Jeżeli szkoda będzie likwidowana z ubezpieczenia Agro Casco lub Auto Casco spoza oferty BNP Paribas Leasing Solutions należy postępować zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń.
 2. c) Jeżeli szkoda będzie likwidowana z polisy OC sprawcy zdarzenia należy poinformować Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które wystawiło polisę.
 3. Po zgłoszeniu szkody należy wypełnić wniosek o upoważnienie (do pobrania) oraz przesłać go na adres: szkody.agro@willistowerswatson.com.

W druku należy podać dane podmiotu odpowiedzialnego za odbiór odszkodowania:

 • Przy rozliczeniu BEZGOTÓWKOWYM – dane oraz numerem konta serwisu naprawczego;
 • Przy samodzielnym rozliczeniu się z serwisem naprawczym – własny numer konta i pełne dane.

Na podstawie przesłanego wniosku leasingodawca wystawi upoważnienie do wypłaty odszkodowania, które należy przekazać do Towarzystwa Ubezpieczeń.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie Agro to przeznaczony dla maszyn rolniczych odpowiednik Autocasco. Polisa zapewnia odszkodowanie w razie zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży praktycznie każdego rodzaju sprzętu wykorzystywanego w działalności rolniczej.

RYZYKA OBJĘTE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ

 • ubezpieczenie Agrocasco;
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do pojazdów rolniczych;
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów;
 • ubezpieczenie ochrony prawnej.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

 • kombajny rolnicze, sieczkarnie polowe;
 • ciągniki rolnicze, ładowarki wykorzystywane w rolnictwie;
 • agregaty uprawowe, sadzarki i glebogryzarki ciągnikowe;
 • kultywatory, siewniki, rozrzutniki, kosiarki, opryskiwacze;
 • prasy;
 • rolnicze przenośne suszarnie do zboża i kukurydzy;
 • środki transportowe bez własnego napędu (przyczepy, naczepy itp.);
 • inne maszyny i sprzęt rolniczy.