Ubezpieczenie Agro

Likwidacja szkód:

W przypadku zaistnienia szkody Agro mają Państwo możliwość skorzystania z całodobowej infolinii, które udzieli Państwu niezbędnej pomocy.

INFOLINIA 24h: +48 22 458 56 13

Działania, jakie należy podjąć w przypadku zaistnienia szkody Agro:
1. W przypadku kolizji należy zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku.
2. Jeśli są ofiary w ludziach należy zadbać o udzielenie pomocy lekarskiej poszkodowanym.
3. Należy powiadomić policję jeżeli:

a) doszło do wypadku z ofiarami w ludziach;
b) doszło do popełnienia przestępstwa;
c) doszło do poważnego uszkodzenia pojazdu lub szkody całkowitej;
d) uczestnicy kolizji nie mogą dojść do porozumienia co do winy.

4. Zgłoszenie szkody do Towarzystwa Ubezpieczeń (wymagana kopia polisy ubezpieczeniowej).

a) Jeżeli szkoda będzie likwidowana z ubezpieczenia Agro Casco zawartego za pośrednictwem Leasingodawcy:

CONCORDIA POLSKA TUW:
szkody.poznan@concordiaubezpieczenia.pl
TEL.: 61 858 48 08 lub 61 858 48 65

Szkodę należy zgłosić w ciągu 3 dni od zdarzenia.

Po zgłoszeniu szkody (uzyskaniu numeru zgłoszenia) do CONCORDIA POLSKA TUW należy: uzupełnić wymaganą przez Ubezpieczyciela dokumentację w postaci: druków zgłoszenia, kopii dowodu rejestracyjnego (przy sprzętach rejestrowalnych), kopii uprawnień do kierowania maszyną / istnieje również możliwość przekazania całej dokumentacji rzeczoznawcy podczas oględzin.

b) Jeżeli szkoda będzie likwidowana z ubezpieczenia Agro Casco lub Auto Casco spoza oferty BNP Paribas Leasing Solutions należy postępować zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń.

c) Jeżeli szkoda będzie likwidowana z polisy OC sprawcy zdarzenia należy poinformować Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które wystawiło polisę.

5. Po zgłoszeniu szkody należy wypełnić wniosek o upoważnienie (do pobrania) oraz przesłać do BNP Paribas Leasing Solutions na adres: szkody@bnpparibas.com.

W druku należy podać dane podmiotu odpowiedzialnego za odbiór odszkodowania:

 •  Przy rozliczeniu BEZGOTÓWKOWYM – dane oraz numerem konta serwisu naprawczego;
 •  Przy samodzielnym rozliczeniu się z serwisem naprawczym – własny numer konta i pełne dane.

Na podstawie przesłanego wniosku leasingodawca wystawi upoważnienie do wypłaty odszkodowania, które należy przekazać do Towarzystwa Ubezpieczeń.

Zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczenie Agro to przeznaczony dla maszyn rolniczych odpowiednik Autocasco. Polisa zapewnia odszkodowanie w razie zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży praktycznie każdego rodzaju sprzętu wykorzystywanego w działalności rolniczej.

Ryzyka objęte ochroną ubezpieczeniową:

 •  ubezpieczenie Agrocasco;
 •  obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do pojazdów rolniczych;
 •  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów;
 •  ubezpieczenie ochrony prawnej.

Przedmiot ubezpieczenia:

 •  kombajny rolnicze, sieczkarnie polowe;
 •  ciągniki rolnicze, ładowarki wykorzystywane w rolnictwie;
 •  agregaty uprawowe, sadzarki i glebogryzarki ciągnikowe;
 •  kultywatory, siewniki, rozrzutniki, kosiarki, opryskiwacze;
 •  prasy;
 •  rolnicze przenośne suszarnie do zboża i kukurydzy;
 •  środki transportowe bez własnego napędu (przyczepy, naczepy itp.);
 •  inne maszyny i sprzęt rolniczy.