Rejestracja pojazdów

Każdy pojazd, aby być dopuszczony do ruchu, powinien zostać w ciągu 30 dni od daty nabycia zarejestrowany i zaopatrzony w zalegalizowane tablice rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – w nalepkę kontrolną.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY REJESTROWANIU POJAZDU

 •  dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu;
 •  karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 •  wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane;
 •  zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu;
 •  dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
 •  dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 •  dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 •  zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie podatku od towarów i usług, od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub zaświadczenie o braku obowiązku uiszczenia podatku, jeżeli sprowadzany pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy;
 •  dowód osobisty, a w przypadku firm dodatkowo KRS;
 •  pojazd należy ubezpieczyć w dniu rejestracji. Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego należy okazać polisę OC;
 •  wniosek o rejestrację.

CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU

Dokonuje się jej na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

CZAS OCZEKIWANIA NA WYDANIE DOKUMENTÓW

Niezwłocznie Urząd Miasta rejestruje pojazd czasowo z urzędu, wydając pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne. W ciągu 30 dni (z możliwością jednorazowego przedłużenia o 14 dni) rejestruje pojazd oraz wydaje dowód rejestracyjny.

W przypadku utraty tablic rejestracyjnych, w Urzędzie Miasta należy złożyć:

 •  wniosek o wydanie wtórnika tablic;
 •  dowód rejestracyjny;
 •  kartę pojazdu, jeśli była wydana;
 •  oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań – w przypadku, gdy utrata tablic nastąpiła na skutek zagubienia;
 •  zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic rejestracyjnych – w przypadku, gdy utrata tablic nastąpiła wskutek kradzieży;
 •  dotychczasowe tablice rejestracyjne – w przypadku zniszczenia tablic;
 •  dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie;
 •  dowód osobisty, a w przypadku firm dodatkowo KRS, REGON oraz upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu;
 •  potwierdzenie uiszczenia wymaganych opłat.

W PRZYPADKU UTRATY DOWODU REJESTRACYJNEGO, W URZĘDZIE MIASTA NALEŻY ZŁOŻYĆ:

 •  wniosek o wydanie wtórnika dowodu;
 •  zaświadczenie z aktualnego przeglądu technicznego pojazdu;
 •  kartę pojazdu, jeśli była wydana;
 •  oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań – w przypadku, gdy utrata dowodu nastąpiła na skutek zagubienia;
 • zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży – w przypadku, gdy utrata dowodu nastąpiła wskutek kradzieży;
 •  aktualną polisę OC;
 •  tablice rejestracyjne;
 •  dowód osobisty, a w przypadku firm dodatkowo KRS, REGON oraz upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu;
 •  potwierdzenie uiszczenia wymaganych opłat.

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego:

 •  pisemna prośba Korzystającego o wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego z oświadczeniem o jego zagubieniu lub kradzieży z powołaniem się na art. 233 Kodeksu Karnego o składaniu fałszywych zeznań;
 •  tablice rejestracyjne;
 •  kopia polisy OC;
 •  w przypadku kradzieży – oryginał zaświadczenia z Policji;
 •  zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym.

Wydanie wtórnika nalepki na szybę pojazdu:

 •  pisemna prośba Korzystającego o wyrobienie wtórnika nalepki na szybę z podaniem przyczyny (zniszczenie, wymiana szyby etc.) z powołaniem się na art. 233 Kodeksu Karnego o składaniu fałszywych zeznań;
 •  oświadczenie Autoryzowanej Stacji Obsługi o wymianie szyby lub faktura;
 •  kopia polisy OC.

ODBIÓR DOWODU ZATRZYMANEGO PRZEZ POLICJĘ:

 •  oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym;
 •  oryginał pokwitowania policyjnego wydanego w zastępstwie dowodu rejestracyjnego;
 •  kopia polisy OC.

PRZEREJESTROWANIE POJAZDU Z POWODU KRADZIEŻY BĄDŹ ZGUBIENIA TABLICY:

 •  pisemna prośba Korzystającego o przerejestrowanie pojazdu bądź dorobienie tablicy rejestracyjnej (w przypadku zagubienia tablicy rejestracyjnej, wymagane jest pisemne oświadczenie Korzystającego z podaniem okoliczności zagubienia z powołaniem się na art.233 Kodeksu Karnego);
 •  przy braku jednej tablicy – druga w załączeniu;
 •  zaświadczenie z Policji w oryginale – dotyczy kradzieży;
 •  dowód rejestracyjny;
 •  dopia polisy OC.

WPIS DO DOWODU REJESTRACYJNEGO O ZAMONTOWANIU INSTALACJI GAZOWEJ:

 •  uzyskanie zgody BNP Paribas Lease Group Sp.z o.o na montaż instalacji gazowej;
 •  dowód rejestracyjny;
 •  oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji na instalację gazową wraz ze zbiornikiem na gaz;
 •  oryginał faktury i montażu instalacji gazowej;
 •  kopia polisy OC.

WPIS DO DOWODU REJESTRACYJNEGO O ZAMONTOWANIU HAKA HOLOWNICZEGO:

 •  uzyskanie zgody BNP Paribas Lease Group Sp.z o. o. na montaż haka;
 •  dowód rejestracyjny;
 •  badanie techniczne stwierdzające montaż haka;
 •  kopia polisy OC.

REJESTRACJA POJAZDU WYKUPIONEGO PO ZAKOŃCZENIU UMOWY LEASINGU:

Po rozliczeniu umowy na równowartość faktury proforma wystawiana jest, w zależności od rodzaju leasingu :

 •   Faktura przenosząca własność pojazdu na kupującego oraz protokół odbioru – w przypadku leasingu operacyjnego;
 •   Nota i umowa sprzedaży przenosząca własność na kupującego, oraz protokół odbioru – w przypadku leasingu finansowego.

Dokumenty razem z kartą pojazdu (jeżeli była wydana) wysyłamy kurierem.
Nabywca pojazdu w ciągu 30 dni jest zobowiązany do rejestracji pojazdu w Urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu;
 • Dokumenty potwierdzające prawo własności pojazdu;
 • Dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badania technicznego;
 • Karta pojazdu (jeżeli była wydana);
 • Tablice rejestracyjne;
 • Aktualne ubezpieczenie OC;
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

 

Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:

1.    Dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz jeden z wymienionych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca:

 • wiza Schengen lub wiza krajowa;
 • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy;
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej;
 • karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
 • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej;
 • karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
 • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadanie statusu uchodźcy;
 • udzielenie ochrony uzupełniającej lub zgoda na pobyt tolerowany.

2.    Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna.

Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

Szczegółowe informacje i wnioski dostępne są na stronach urzędów.